FIRMY A ORGANIZACE

V-Elektra a.s.

Dodavatel elektřiny a plynu

Mnohé firmy již zjistili, že změna dodavatele není nikterak komplikovaný proces a je možno si vybírat dodavatele každý rok, což umožňuje významné úspory na nákupu elektřiny nebo plynu.

Naše společnost Vám v této snaze ráda vyjde vstříc, a to nejen samotnou cenou komodity, ale i bezplatným poradenstvím. Mezi další výhody spolupráce s naší společností patří i možnost výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a také možnost dodávek do provozoven v rámci ČR i SR s využitím všech synergických efektů.

Všeobecně platí že čím více odběrných míst, tím lepší může být cena, má proto význam sdružovat se více firmám, klastrům a podobně a nakupovat jednotně.

Jestliže máte zájem o zpracování nabídky, vyplňte prosím tento formulář (údaje pro vyplnění naleznete ve Vaší faktuře za elektřinu), případně nás přímo kontaktujte na e-mail.

Cena silové elektřiny pro 2023 je uvedena v ceníku. Pro velkoodběr stanovujeme cenu individuálně.

Samotný proces změny uskutečníme za Vás, budeme potřebovat jen Vaše zplnomocnění.

Legislativa

  • Zákon č. 458/2000 Z.z. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).
  • Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie)
  • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu a o provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění.
  • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 218/2001 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, v platném znění.
  • Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
  • Vyhláška č. 219/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
  • Na tyto zákony a vyhlášky navazují provozní předpisy provozovatelů přenosové a distribučních soustav.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké jsou poplatky za změnu dodavatele elektřiny/plnu?

Na změnu dodavatele má odběratel právo ze zákona a tudíž je tato změna bezplatná.

Jaké jsou poplatky za novou smlouvu o připojení?

Z důvodu přeregistrace starších odběrných míst příslušný provozovatel distribuční soustavy může požadovat vytvoření nové smlouvy o připojení pro toto odběrné místo. V tomto případě se připojovací poplatky neplatí, uvedený proces je jen administrativní a plně Vám s ním pomůžeme.

Je při změně dodavatele nutná změna/výměna fyzických zařízení?

Při změně dodavatele není nutno měnit technická zařízení, (dráty, kabeláž, elektroměry, plynoměry..) ty jsou i nadále ve vlastnictví Provozovatele distribuční soustavy a V-Elektra si tato zařízení pouze „pronajímá“.

Kdo bude mým partnerem v komunikaci?

V případě Sdružené smlouvy je partnerem pro všechny otázky a problémy týkající se elektřiny V-Elektra, v případě Smlouvy o dodávce elektřiny/plynu je v otázkách týkajících se distribuce vhodnější obrátit se přímo na provozovatele DS. Avšak i v tomto případě Vám rádi poradíme jak vyřešit Vaše problémy. Kontakty na oprávněné osoby jsou uvedeny v nabídce i ve smlouvě, případně se kdykoliv můžete obrátit na adresu sales@v-elektra.com a my Vás budeme kontaktovat.

Co když skrachujete, přestanete dodávat…?

V tomhle případě je třeba si uvědomit, že dodávka elektřiny/plynu odběrateli pokračuje, t.j.nedochází k vypnutí nebo odpojení odběratele a dodavatelem se stává „Dodavatel poslední instance“ , kterým je místně příslušná distribuční soustava ČEZ, PRE nebo E.ON Distribuce resp. pro plyn RWE Energie, E.ON Distribuce, Pražská plynárenská, která dodává elektřinu/plyn za cenu dle aktuální legislativy. O této skutečnosti je odběratel informován a má 3 měsíční lhůtu na uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Riziko  odběratele spočívá jen v rozdílu cen mezi naší smlouvou a cenami, za které nakoupí elektřinu/plyn od „dodavatele poslední instance“ resp. nového dodavatele.